Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller bolagen inom koncernen Shuffle Group AB (org nr 559022-7186). Här ingår Cheri-lee (Kungsportsavenyn 8 AB SE559263414001). För övriga bolag inom Shuffle Group koncernen vänligen se bolagens enskilda personuppgiftspolicys.

Vi behandlar Personuppgifter för att kunna erbjuda bolag och privatpersoner våra tjänster. För att kunna göra detta behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter rörande dig som är kontaktperson eller företrädare för våra tidigare, nuvarande och potentiella kunder (”Kontaktperson”) samt om dig som privatperson när du anlitar oss för att utföra tjänster åt dig (”Privatperson”). Vidare beskriver den dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Denna Personuppgiftspolicy gäller för Shuffle Group samt användare av Shuffle Groups övriga webbplatser. Samt Shuffle Groups kunder som på annat sätt lämnar sina personuppgifter till Shuffle Group eller kommer i kontakt med Shuffle Groups tjänster.

Shuffle Group använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig.

Var vänlig och läs denna personuppgiftspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att använda våra tjänster kommer vi att behandla dina Personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna personuppgiftspolicy tillsammans med Shuffle Groups Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar Shuffle Groups behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Shuffle Group AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar när vi anlitas av dig eller din uppdragsgivare inom Shuffle Group koncernen.

Som personuppgiftsansvarig behandlar vi alltid dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår av denna policy. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt hos oss.
Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att maila oss på info@shufflegroup.se eller genom att ringa oss på 031-105830.

1 Personuppgifter som samlas in om dig

Shuffle Group samlar in olika typer av uppgifter om dig, delvis beroende på om du är en Kontaktperson eller en Privatperson. Det är alltså inte nödvändigtvis så att vi kommer att behandla alla dessa typer av personuppgifter i just ditt fall.

• Kontaktuppgifter. När du, för egen eller din uppdragsgivare räkning, vill anlita oss för tjänster behöver du uppge ditt namn, telefonnummer, adress och e-post.

• Bolagsuppgifter. När du som Kontaktperson för din uppdragsgivares räkning vill anlita oss behöver vi bolagets namn, organisationsnummer, adress samt uppgifter om din behörighet att företräda bolaget.

• Information om kontakter mellan oss. När du för egen eller din uppdragsgivares räkning har kontakt med oss, mottar vi sådana personuppgifter som skickas till oss via e-post, vanlig post eller information som vi mottar på telefon eller på annat sätt. Observera att vi emottar all information du skickar till oss.

• Hälsouppgifter. Du kan lämna uppgifter om din hälsa, till exempel sjukdomar eller funktionshinder. Det är frivilligt att lämna denna typ av hälsouppgifter. Underlåtelse att lämna denna typ av uppgifter kan resultera i att finns en risk för att du inte får den hjälp du behöver under din vistelse hos oss.

2 Hur dina uppgifter samlas in

• Information som du ger till oss. Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du kontaktar gör en bokning via vår hemsida, e-mail, per telefon eller på plats hos någon utav våra bolag. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men en del uppgifter måste du dock lämna för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller din uppdragsgivare. Till exempel behöver du som Privatperson bland annat uppge ditt namn, telefonnummer och hemadress, och du som Kontaktperson behöver lämna namn och kontaktuppgifter som vi kan nå dig på.

• Information vi samlar om dig. Gällande dig som Kontaktperson kan vi även få personuppgifter från din arbetsgivare eller det företag du representerar.

• Information som samlas in på andra sätt. Ibland kan uppgifter även samlas in från andra än dig. Vi kan till exempel, om behövligt, samla in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer i sällskapet, t.ex. om du har bokat våra tjänster via en återförsäljare eller om en person genomför en bokning där du ingår i bokningen eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

3 Så här används dina uppgifter

Shuffle Group samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.
Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra de uppdrag vi utför för din eller din uppdragsgivares räkning. Shuffle Group behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

• För att tillhandahålla tjänsten. Din person- och kontaktinformation kommer att behandlas för att administrera och för att tillhandahålla dig Tjänsten (dvs. för att kunna fullgöra avtalet). Till exempel används dina personuppgifter för att boka hotell, spa och restaurang. Teknisk data används för att säkerställa att vår sajt presenteras på bästa sätt för dig.

• För att minimera risk för skada. Vi kan komma att behöva använda känslig information om din hälsa för att minimera risken för skada, vid tex. spa och behandlingsbokning.

• För utskick och information. Din person- och kontaktinformation (bl.a. e-post och mobiltelefon) kan komma att användas för att skicka meddelanden till dig, t.ex. påminnelser och bokningsbekräftelser. Kommunikationen görs för att kunna fullgöra avtalet mellan oss och för andra berättigade intressen.

• För utskick och tillhandahållande av information. Vi använder dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bland annat att skicka dig bokningsbekräftelse, viktig information inför och under din vistelse hos oss, erbjudanden kopplade till bokningen, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå och betalningspåminnelser.

• För att genomföra undersökningar. Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation används även för en enkätundersökning som skickas till dig efter din vistelse. Syftet med enkätundersökningen är att vi ska kunna förbättra och utveckla Tjänsten och sker med stöd av berättigade intressen. Enkätundersökningen är frivillig.

• För att hantera försäkringsärenden. Dina personuppgifter kan behöva användas för hanteringen försäkringsärenden, till exempel i det fall du skadar dig under din vistelse eller om dina tillhörigheter skulle komma bort.

• För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra genomsnittlig ålder på våra gäster. Statistikföringen sker med stöd av berättigat intresse.

• För att uppfylla rättsliga krav. Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning, reklamation m.m

• För att ingå och fullfölja avtal. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för vi ska kunna ingå avtal med dig eller det företag du representerar, och tillhandahålla tjänster enligt avtalet. Till exempel måste vi behandla personuppgifter för att kunna identifiera vem som är beställare eller Kontaktperson och sedan kunna tillhandahålla avtalade tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är att uppfylla våra avtalsförpliktelser och att utöva andra legitima intressen, till exempel vårt intresse att ingå och uppfylla överenskommelser, förfrågningar och bokningar. Detta ligger förhoppningsvis även i ditt eller din uppdragsgivares intresse.

• För marknadsföring av våra tjänster. Ditt namn och din e-postadress kan användas för att kommunicera våra tjänster till dig. Till exempel kan vi skicka nyhetsbrev, information om våra tjänster och andra erbjudanden. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utöva ett legitimt intresse, till exempel vårt intresse att marknadsföra våra tjänster, att vårda våra affärsrelationer och hålla dig informerad om vår verksamhet. Om du inte längre vill ha sådan kommunikation kan du följa anvisningarna i det mail som du mottagit från oss eller kontakta oss på info@shufflegroup.se.

• För att skydda våra affärsintressen och kunna ta tillvara våra juridiska rättigheter. Vi kan använda information om dig om det krävs enligt lag eller om vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara våra juridiska rättigheter och intressen, t.ex. i samband med att anspråk riktas mot oss, för att uppnå regelefterlevnad eller fullgöra revisionsskyldighet samt för att lämna upplysningar i samband med ett förvärv, fusion eller försäljning av vår verksamhet.

• Marknadsföring. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här.

4 Så länge sparas dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sett sparas dina personuppgifter så länge vi har ett pågående avtalsförhållande, det vill säga under den tid vi utför tjänster för din eller din uppdragsgivares räkning, samt så länge du kan göra gällande en garantiförpliktelse eller reklamation mot oss.

Vissa av dina personuppgifter kan ibland behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.

Vi sparar även kontaktuppgifter till dig under en längre tid än avtalstiden för att vi ska kunna kontakta dig i efterhand. Personuppgifter som sparas för detta syfta gallras med jämna mellanrum och om inte annat senast 7 år efter det senast utförda uppdraget.

5 Dina uppgifter delas med andra

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

• Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Shuffle Group, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbeten.

• Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss eller som agerar som underleverantörer i uppdrag som vi utför för din eller din uppdragsgivares räkning. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

• Myndigheter. Shuffle Group kan komma att lämna nödvändig information till svenska och utländska myndigheter såsom Skatteverket, polis, gränskontroller, eller andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

6 Dina uppgifter kan behandlas utanför EU/EES

Shuffle Group strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES.
Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. ESS Group kommer dock se till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (t.ex. godkända standardklausuler och Privacy Shield). Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring tillämpliga skyddsåtgärder.

7 Dina rättigheter

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

• Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.

• Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

• Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.

• Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.
Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Shuffle Group få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan skickas till info@shufflegroup.se.

8 Ändringar i denna policy

Shuffle Group AB förbehåller sig rätten att revidera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Datum för den senaste versionen framgår av dokumentet. Vid ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den senaste versionen på våra webbplatser. Du rekommenderas därför att läsa denna personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar denna policy på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när vi samlade in dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar. Vid mer omfattande ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att specifikt informera dig om detta. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Shuffle Group får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med denna personuppgiftspolicy samt tillämpliga villkor.

9 Tekniska/Organisatoriska åtgärder

Shuffle Group vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Shuffle Group utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Ess Group arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna Shuffle Group.

10 Kontaktuppgifter

Har du några frågor kring GDPR, vänligen maila Shuffle Groups info@shufflegroup.se. 

11 Klagomål

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se.

 

Cookie Policy Cheri-lee

Vår webbplats använder cookies för att utveckla webbplatsen och förbättra din upplevelse. Vi vill med denna text informera dig som besöker vår hemsida/app om hur vi använder oss av cookies samt lite information om vad cookies är.

Vad är en cookie?
Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare för att spara och hämta uppgifter om ditt användande av hemsidan/appen. De flesta hemsidor/appar använder cookies idag för att förbättra funktionaliteten på sin hemsida/app, vilket möjliggör en bättre upplevelse för dig som använder hemsidan/appen. Vi använder cookies av liknande skäl, det vill säga för att förbättra din upplevelse och hemsidans funktionalitet samt för att analysera hur hemsidan används. Web beacons eller andra liknande filer kan också göra samma sak. Vi använder termen “cookies” i denna policy för att hänvisa till alla filer som samlar in information på detta sätt.

Vilka cookies använder vi?
Det finns två typer av cookies, sessions-cookies och permanenta cookies. En sessions-cookie existerar bara under tiden man är på en webbplats och försvinner när man lämnar den. Den andra typen sparas permanent på besökarens dator som en liten textfil.

Det går att avaktivera cookies lagring i din webbläsare och även tömma din webbläsare på Cookies, dock är detta inget som rekommenderas då Cookies hjälper oss göra ditt besök på vår hemsida bättre. Du kan läsa mer om hur du raderar cookies här https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

 Cookies på vår webbplats kan delas in i fyra kategorier:

Absolut nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats, t ex att göra det möjligt för oss att identifiera användare så att de kan logga in på sina konton. Om du väljer att stänga av dessa cookies, kommer du inte åt ditt konto.

Prestandacookies
Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att övervaka webbplatsens prestanda. Detta tillåter oss att identifiera och snabbt åtgärda eventuella problem. Vi kan t ex använda prestandacookies för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära. Vi kan också använda cookies för att visa dig länkar till andra sidor som vi tror du kan vara intresserad av baserat på de sidor du besöker.

Funktionalitetscookies
Vi använder funktionalitetscookies för att komma ihåg dina preferenser, t ex för att minnas de ändringar du har gjort i dina kontoinställningar. Vi kan också använda cookies för att förse dig med andra tjänster, t ex att du kan titta på videoklipp på vår webbplats.

Marknadsförings- och spårningscookies
Vi och våra tredjepartsannonsörer använder cookies för att förse dig med annonser som vi tror är relevanta och av intresse för dig. Till exempel, om du tittar på en artist eller ett evenemang kan du se reklam för samma artist eller evenemang eller liknande artister och evenemang på vår webbplats eller andra webbplatser som du besöker.

Tredjepartscookies
Tredjepartsleverantörer visar annonser på webbplatser. Tredjepartsleverantörer använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

Rätten att göra invändningar/opt-out-möjlighet

Förutom de redan beskrivna inaktiveringsmetoderna, kan du förhindra de angivna targeting-teknikerna allmänt genom en motsvarande cookie-inställning i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att inaktivera preferensbaserad reklam med hjälp av Preferenshanteraren som finns att hämta här.

Ändra webbläsarens inställningar
Du har möjlighet att ändra webbläsarens inställningar för att begränsa vilka cookies som kan användas. Dessa inställningar finns vanligen under “Alternativ” eller “Inställningar” i menyn för din webbläsare.

Ytterligare information hittar du här, eller i Hjälp-menyn i din webbläsare:

Cookie-inställningar i Internet Explorer
Cookie-inställningar i Chrome
Cookie-inställningar i Firefox
Cookie-inställningar i Safari

Kom ihåg att om du ändrar dina inställningar och blockerar cookies, innebär detta att vissa funktioner på vår webbplats inte kan tillhandahållas dig och att du kanske inte kan dra full nytta av alla delar på webbplatsen.

1. Google Analytics
I syfte att anpassa våra webbplatsers utformning och kontinuerligt optimera dem använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst för Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, tredjeparts-cookies och textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användningsprofiler och cookies används. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen är:

  • webbläsartyp/-version,
  • använt operativsystem,
  • hänvisnings-URL (sida som besökts tidigare),
  • värddatornamn för dator som används för åtkomsten (IP-adress),
  • klockslag för serverbegäran

På uppdrag av Shuffle Group använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och dessutom tillhandahålla tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen gentemot webbplatsägaren. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra data från Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i webbläsarens programvara – vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner fullt ut på denna webbplats. Du kan förhindra registreringen av data som genererats av cookien och din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) i Google samt Google behandling av dessa data genom att ladda ned och installera tillgängligt webbläsarinsticksprogram på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Alternativt till webbläsarinsticksprogrammet kan du, på mobila enheter, förhindra registrering av Google Analytics genom att klicka här. En opt-out-cookie placeras då, som förhindrar framtida registrering av dina data när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien gäller endast i denna webbläsare och endast för vår webbplats och arkiveras på din enhet. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du på nytt placera opt-out-cookien. Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns på webbsidan för Google Analytics.

Du kan hitta Google Inc:s privacy policy på http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

2. Användning av Google Adwords
Vår webbplats använder tjänsten Google Adwords. Google Adwords är ett online-annonseringsprogram från Google Inc. (“Google”).

För detta använder vi dels återmarknadsföringsfunktionen inom Google AdWords-tjänsten. Med återmarknadsföringsfunktionen kan vi visa annonser för användare av vår webbplats på andra webbplatser inom Googles visningsnätverk (till själva Google, så kallad ”Visa Google” eller andra webbplatser) som baseras på deras intressen. För detta analyseras användarens interaktion på vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användaren har varit intresserad av, för att kunna visa användaren riktad reklam även efter besöket av vår webbplats. I detta syfte sparar Google ett tal i webbläsarna hos de användare som besöker bestämda Google-tjänster eller webbplatser i Googles visningsnätverk. Med detta tal som betecknas som ”cookie” registreras besöken dessa användare gör. Detta ”tal” används för entydig identifikation av webbläsare på en bestämd dator och inte för identifikation av en person, personrelaterade data sparas inte.

Du kan inaktivera att Google använder cookies genom att följa nedanstående länk och hämta och installera insticksprogrammet som finns där: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Närmare information om Googles återmarknadsföringsfunktion samt Googles integritetspolicy finns på: http://www.google.com/privacy/ads/.

3. Google Conversion Tracking
Vi använder så kallad konverteringsspårning inom ramen för Google AdWords-tjänsten. Om du klickar på en annons som visas av Google arkiveras en cookie för konverteringsspårning på din dator/enhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga personrelaterade data och används på så sätt inte för personlig identifiering. Informationen som hämtas med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har godkänt konverteringsspårning.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i webbläsarens programvara. Vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner fullt ut på denna webbplats. Dessutom kan du inaktivera intresserelaterade visningar på Google samt intresserelaterade Google-visningar på webben (inom Googles visningsnätverk) i din webbläsare genom att aktivera kommandoknappen ”Av” eller göra inaktivering på  http://www.google.de/settings/ads på http://www.aboutads.info/choices/ . Mer information om dina inställningsmöjligheter avseende detta finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

4. Tilläggsprogram för sociala medier
På våra webbplatser använder vi tilläggsprogram för sociala medier såsom Facebook, Youtube och Google+ för att ge information om vårt företag. Det bakomliggande reklamändamålet med detta anses som berättigat intresse enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Genom att logga ut från sidor för sociala nätverk samt radera placerade cookies kan du undvika att sociala nätverk samlar in information om ditt användarkonto under ditt besök på www.your-look-for-less.se. Om du inte vill att sociala nätverk kopplar samlade data direkt till din profil via vår webbplats, måste du logga ut från motsvarande sociala nätverk innan du besöker vår webbplats. Du kan helt förhindra att insticksprogram laddas ned med hjälp av tilläggsprogram för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeringen ”NoScript”, som finns på: http://noscript.net.

5. Facebook, Google+ och YouTube

På dessa webbplatser används sociala insticksprogram från Facebook och Google (Google+ och YouTube). Det rör sig om erbjudanden från det amerikanska företaget Facebook och Google Inc (”Google”). Om du besöker en sida som innehåller ett sådant insticksprogram etablerar din webbläsare en förbindelse till Facebook respektive Google och innehållet hämtas från dessa sidor. På så sätt kan ditt besök på denna webbplats spåras av Facebook och Google i förekommande fall, även om du inte aktivt använder funktionen hos sociala insticksprogram. Vi har inget inflytande över innehållet i insticksprogrammen och överföringen av information.

På dina internetsidor tillhandahåller Facebook och Google detaljerade uppgifter om omfattning, typ, syfte och senare behandling av dina uppgifter. Här finns även mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet.

Läs gärna mer om hur du kan ändra dina inställningar vad avser facebook cookies här
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Du kan även välja opt-out från Facebook reklam och andra tredjeparts cookies här
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Läs gärna mer om Facebooks integritetspolicy här
https://www.facebook.com/about/privacy

Information om samtycke till Facebook cookies kan ni finna här
https://developers.facebook.com/docs/privacy#what-info-to-provide

Information om Facebooks cookiepolicy finns att läsa här
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Dataskyddsanvisningar för Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy.

Dataskyddsanvisningar för Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Mer information

Du kan läsa mer om cookies på: www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu.

contemporary pan-asian cuisine

Be updated about the latest

ENTER YOUR EMAIL ADDRESS HERE